എന്റെ പ്രിയനേ...
*************************
നീയെന്റെ തൊട്ടടുത്ത്‌
ഒരു മുൾമുനയേറ്റു പൊടിഞ്ഞ
പ്രണയമായുണ്ട്‌...
കാറ്റിന്റെ ജനൽ ഒന്നു തുറന്നാൽ 
ഒരു പക്ഷേ കാണുന്നത്രക്കടുത്ത്‌...
മേഘങ്ങൾ ഒന്നു പൊടിഞ്ഞാൽ 
നമ്മെ മൂടിയേക്കും 
അത്രക്കദൃശ്യരായി
നാം പരസ്പരം
തൊട്ടു തൊട്ടിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?