1.എന്റെ നഗരത്തിനും നിന്റെ കടലിനും ഇടയിൽ
ഈ മുള്ളു വേലി പടർത്തിയിരിക്കുന്നത്‌ ആരാണു?
നമിക്കിടയിലെ അദ്രുശ്യമായ ഈ പാലം?
പ്ര വേശന കവാടങ്ങളില്ലാതെ നിന്റെ തെരുവുകൾ ചോര ചേർത്തടച്ചത്‌ ആരാണു?
പുറത്തു കടക്കാൻ ഒരു ദ്വാരം പോലും അവ ശേഷിപ്പിക്കാതെ നിന്റെ ആത്മ)വിനെ വരിഞ്ഞു കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്‌ ആരാണു?
നിന്റെ കവിത ഉച്ചത്തിൽ
ചിരിക്കുമ്പോൾ...
നിന്റെ ചുണ്ടുകൾ പ്രണയിക്കുമ്പോൾ....
കൃഷ്ണ മണിയോളം തടയുന്ന ഈ  വാൾ ആരുടേത്‌?
2.
കണ്ണാടിയിലേക്കു നോക്കുമ്പോൾ
ഒരു കത്തി എന്റെ നേർക്ക്‌ നീളുന്നു
ഒരു കൈ എന്റെ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ അമരുന്നു
എനിക്കു ചുമലിലേറ്റാനുള്ള കുരിശ്‌
ഞാൻ തന്നെ പണിയുന്നു.
3

Popular Posts