മുറിവ്

എത്ര
കഴുകി
ഉണക്കിയാലും
വിണ്ടു
പൊട്ടുന്ന
വാക്ക്

Popular Posts