ഇരകള്‍

ഞങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ഉടലുകളില്‍

പൂക്കളമോരുക്കിയിരുന്നല്ലോ

ഒഴുക്ക് നിലച്ച ഞരമ്പുകളില്‍ നിന്ന്

വേട്ടക്കാരന്റെ കൊമ്ബല്ലുകലാള്‍്

രക്തവും ജലവും ഊറ്റി കുടിചിരുന്നല്ലോ

മുലപ്പാല്‍ നുണഞ്ഞു കൊണ്ട് ഉറങ്ങിയിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ

ഒറ്റക്ക്യെ കൊണ്ട് തൂകീ എറിഞ്ഞാണ് അവര്‍

ഞങ്ങളെ വാള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തിയത്

ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയില്‍ എറിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞു

കത്തുന്ന നക്ഷത്രമാകുമ്പോള്‍.....

ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നവും ആത്മാവും കീറി മുറിച്ചു നിങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കുന്ന ലോകത്തേക്ക്

അവന്റെ ശാപം തീമഴയായ്‌ പൊഴിയും

ലോകാവസാനതിനു മുമ്പ്

രൂപമില്ലാത്ത മനസുമായി

ഞങ്ങള്‍ അത് കണ്ട് ചിരിക്കും

അന്നവും വെള്ളവും വെടിഞ്ഞു ഞാന്‍ എന്റെ ശരീരം

അസ്ത്രമാക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളെയും

നാവുകളെയും കീറി മുറിച്ചു അത് ലക്ഷ്യത്തില്‍ താരക്കും

എന്റെ ഉടലില്‍ ഉണ്ട്

വിമാനങ്ങള്‍ നങ്കൂരമിട്ട മുറിവുകള്‍

ക്യ്കാലുകള്‍ ഒതുക്കി കുനിഞ്ഞു ഇരിക്കുന്ന ഞാന്‍

ഒരു ദിനം പ്രലയമാകുമ്പോള്‍

നിങ്ങളുടെ നിയമ ഭൂപടം കീറി മുറിച്ചു

എന്റെ വാമനരൂപം ചിരിക്കും

നേതിപേദന്ഗല്ക്കുമുമ്ബിലെന്ടെ മരണം നഗ്നമായ മേഖം പോലെ പറന്നു ഒഴുകും

എന്താണ്?

എന്ത്ഹാനു തെറ്റുകള്‍ എന്ന് നിങ്ങള്‍ പറയുന്നവ?

ജന്മത്തിന് മുമ്പേ ഞങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ഉന്നമിടുന്ന

കഴുകന്‍ കണ്ണുകള്‍ ഉടച്ചു കളഞ്ഞതോ?

ഓരോ കുറ്റിക്കാടും മൃതദേഹങ്ങളെ ഒളിപ്പിക്കുന്നതരിഞ്ഞു കാടുകളെ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയതോ?

എന്നിട്ടുന്‍ എന്തിനാണ് ഈ ഉടല്‍ പോരാടാം എന്നോ?എന്നെങ്കിലും

ഒരിക്കല്‍

ഞങ്ങളുടെ നിശബ്ദതക്ളുടെ മൂര്‍ച്ചകള്‍

ഈ കണ്ണാടി ഗോപുരം ഉടക്കും

വരൂ

അവതര പുരുശാരമേ

എല്ലാവരുടെയും വിശപ്പ്‌ മാറ്റുന്ന ഒരു ഇല കൊണ്ട് വരൂ

എല്ലാ വ്യഥകളും എത്തുന്ന ഒരു കുരിശു ,

ഇരകളാല്‍ ജനിക്കാന്‍ വിടിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ഉടലിലേക്ക്

പച്ചിലകളുടെ മേലാട ലഭിക്കാന്‍

വേട്ടക്കാരുടെ വനത്തില്‍ നിന്ന്

ഇരകളുടെ മുഖം മൂടി

ന്ജന്ഗല് നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റപ്പെടാന്‍

തരൂ

നിങ്ങളുടെ അമാനുഷ

ഗംഭീരത

============================

Popular Posts