എണ്ണം

ഒരു ദിവസം

,ലോകത്ത് നിന്ന് അത് വരെ കാണാതായ

ഘടികാരങ്ങള്‍ ഒക്കെ തിരിച്ചു വന്നു

ഭൂമി അപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഉരുണ്ട ഭൂപട ച്ഹായ വിട്ടു ,

പരപ്പുകളില്‍ വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു

.സമയത്തെ

ദൂരത്തിലേക്ക്

ചേര്‍ത്ത് കെട്ടുന്ന

സത്യത്തിലേക്ക്

അപ്പോഴേക്കും ഉടലുകളില്‍ നിന്ന് ഉയിര്‍ വെട്ടി മാറ്റുന്ന സംഗീതം നിരന്നിരുന്നു

അക്കങ്ങള്‍ സ്ഥാനം അറിയാതെ കുഴങ്ങി

സൂചികള്‍ മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ എന്ന് അറിയാതെ കുഴങ്ങി.

മനുഷ്യനെയം ചെകുത്താനെയും

ഏതു സൂചി മുനയില്‍ നിര്‍ത്തണം എന്ന് അറിയാതെ

ഘ ടികാരത്തിന്റെ ചതുര മൂലകള്‍ ഭേദിച്ച് അക്കങ്ങള്‍ ഒളിച്ചു കടന്നു.

ഇപ്പോള്‍ സമയം ,ദൂരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു എണ്ണം മാത്രം.