===ഭൂപടം=====

ഓര്‍മ്മകള്‍ ഉണങ്ങിവഴികള്‍ കരിയിലകളാല്‍ മൂടിയത്പുല്തലപ്പുകളെ മറന്നത്ദിശകള്‍ ഒളിച്ചത്എന്നില്‍ നിന്നു,നിന്നിലേക്കുള്ള ദൂരങ്ങളെ മറച്ചു,കാറ്റു കുതിര്‍ത്തത്എന്റെ സ്വീകരണ മുരിയ്‌ നിന്നു,നിന്റെ അടുക്കലയോളം എത്തുന്നത്‌ഒരു കറുത്ത കണ്ണ്....വെറുതെ അടയുന്നത്നിലച്ച ക്ലോക്കിന്റെ മാറാല രേഖകള്‍ നിലക്കുന്നതുപുക പിടിച്ച പച്ചിലകളില്‍ചാര നിരത്തില്‍ ഞരമ്പുകള്‍ വിടരുന്നത്കരയും,കടലും പുക മൂടി ദിശ അറിയാത്തത്കാഴ്ച മുറിഞ്ഞത്...കരള്‍ അടര്ന്നത്....ഭൂമിയെ വെട്ടി മാറ്റികടലിനെ വെട്ടി മാറ്റിആകാശത്തെ വെട്ടി മാറ്റിഎല്ലാം ഒഴുക്കി വിട്ടു അത് സ്വതന്ത്രമാകുന്നുഅച്ചു തന്ടില്ലാതെ ഒഴുകി നടക്കാന്‍,.........പ്രപഞ്ച മില്ലാതെ............ഇതില്‍ഏത്ബിന്ടുവി ആണ് നാം നമ്മെ തിരയുക?**************************************

Popular Posts