നിറം

കലക്കി
കുരുക്കി
വരച്ചാലും
കലങ്ങി
ഒഴുകും

Popular Posts