ഹാര്‍ട്ട്‌ അറ്റാക്ക്‌


ഓരോ ഹൃദയവും അങ്ങനെ തന്നെ

മിടിച്ചു മിടിച്ചു

ഒടുവില്‍....

സമരത്തി ലാവും

പിന്നീട് പുറകോട്ടു ഓടും

,സൂര്യന്‍,ചന്ദ്രന്‍,ആദിവാസി,ആകാശം,സമരം,പടക്കം....

തിരിച്ചെടുക്കല്‍,കൊടുക്കല്‍....എല്ലാം

ഘടികാര സൂചിക്ക് ഒപ്പം

ഒരൊറ്റ സ്പര്സതിന്‍ ‍ വ്യ്ദ്യുതി മതി

മീന്‍ ചെകിള പോല്‍ അത് അടുക്കി കൂട്ടാം

വീണ്ടും ഘടികാരം ഓടും...

കുതരും....

കളിക്കും....

നീരാവി ആകും...

കുരുടന്മാരും

ഊമകളും ഒക്കെ

ഉണര്‍ന്നു തുടങ്ങുമ്പോള്‍,

ഉറക്കത്തിലെ വടം വലികള്‍...

പേടികള്‍..

കറുപ്പ്,മന്ദസ്മിതം

നിരാകാരം

=======================


Popular Posts