നിന്നിലുള്ളതി നേക്കാൾ ചുവടുകൾ നിന്നിൽ തന്നെ.
-------------------
തണുപ്പ്‌....
ചെറുത്‌..
..ചെറുതിലും
ചെറിയ തണുപ്പ്‌
മനുഷ്യർ..മൃഗങ്ങൾ....നിഴലുകൾ...
കടും ഇളം നരച്ച പച്ചകൾ...വെള്ളകൾ

വൈകുന്നേരമായില്ലെങ്കിൽ
ഇവിടെത്തന്നെ ഇരിക്കാം
നിന്റെ കാലുകൾ ആകാശത്ത്‌
ചവിട്ടുന്നത്‌ കേൾക്കുന്നുണ്ട്‌
നിറങ്ങൾ
ഒന്ന്...പലത്‌
പലത്‌...അതിലും പലമയിലേക്ക്‌...
നീ ആകാശത്ത്‌
പി ന്നെയും തണുപ്പ്‌
മൺനിലം
മണൽത്തരികൾ
ഓർക്കാത്ത ഓർമ്മ
പാമ്പിഴച്ചിലിൻ മണം
ഉറക്കം.
പല്ലിമുട്ടയിടുന്ന താളിടുക്കുകൾ
കടലാസിന്റെ വിയർപ്പ്‌.
ഓർക്കു മ്പോൾ..
ഓർക്കാത്ത ഓർമ്മ
കടൽ വന്നു
എല്ലാം പകുത്ത്‌
എല്ലാം പകുത്ത്‌
ഉപ്പ്പ്‌....വിറയൽ....പ്രണയം....കരച്ചിൽ..
കടൽ കൊണ്ടു പോയ പട്ടം
കടലിനു മറ്റൊരു പേരിടണമെന്ന ഉറപ്പ്‌

ഉറപ്പായും ഇത്‌ ഒരു തീവണ്ടി

ത ന്നെയാവണം
ഉറങ്ങി പ്പോയാൽ
വിളിച്ചു വിളിച്ചുണർത്തണം.

നീയുള്ളിടത്ത്‌ നീ...
വീണ്ടും നീ
അതേ നീ
നേരം എന്നൊന്നില്ലെങ്കിൽ
ഇവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്ന എ ന്നെ
ഇവിടെത്തന്നെ ഇരുത്തി
എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാമായിരുന്നു

പ ക്ഷേ...ഈ പച്ച യൊ ക്കെ
കുത്തി യൊലിച്ചു പോകി ല്ലേ.

Popular Posts